Hair Salon

Selah Salon & Spa

5th place Eyelash Bar | 1st place Hair Salon

Salone Trevizzo

2nd place Hair Salon

Oh My Hair Salon & Co.

3rd place Hair Salon

Skin Salon and Spa

3rd place Eyelash Bar | 4th place Hair Salon | 1st place Nail Salon | 3rd place Spa | 4th place Waxing Salon

Rastas by Loc Mami

5th place Hair Salon